100, Göteborgs universitet, GU -20355, Examenskurs i Farmaci, 4, 7, 0, 0 115, Göteborgs universitet, GU -20652, Hälsoekonomi och utvärdering, 6, 24 Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (varav 7,5 hp 2831, Högskolan i Skövde, HS -12290, Ekologisk analys med GIS G1F, 0, 1, 0, 0.

963

100, Göteborgs universitet, GU -20355, Examenskurs i Farmaci, 4, 7, 0, 0 115, Göteborgs universitet, GU -20652, Hälsoekonomi och utvärdering, 6, 24 Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (varav 7,5 hp 2831, Högskolan i Skövde, HS -12290, Ekologisk analys med GIS G1F, 0, 1, 0, 0.

Kursansvariga: Jan-Eric Gustafsson och Marianne Dovemark . Obs! Utvärdering av offentlig verksamhet. Utvärdering av offentlig verksamhet Grundnivå 7,5 hp. Fördjupning: G1F: Behörighet: Statskunskap A, 30 högskolepoäng 7,5 hp Kursens syfte är att belysa kopplingen mellan verksamhet och anskaffning av IT-baserade informationssystem. Kursen behandlar anskaffningsprocessen av IT-lösningar och dess konsekvenser för verksamhet och organisation. BLI110, Barns livsvillkor, identitet och lärande i ett förskoleperspektiv, 30 hp, G1F BTM200, Barns tidiga matematiklärande, 15 hp, G1F ELF200, Estetik, lek och lärande i förskola och förskoleklass, 15 hp, G1F FIF400, Fördjupningsarbete i förskoleverksamhet, 7,5 hp, G1F HFG200, Hållbar förskola och förskoleklass i en global värld, 7 Delkurs II, Socialpsykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp AT019G T 3 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp, G1F MC037G Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp, G1F Delkurs I Processer, perspektiv och förhållningssätt i arbetsterapi 6 hp Delkurs II Arbetsterapeutens 1:2 SAG019 Grunder i vetenskaplig teori och G1N 7,5 hp Socialt arbete forskningsmetoder i socialt arbete 1:3 SAG023 Socialt arbete på mikro-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete 1:3 SAG307 Socialpolitik i ett nationellt och G1F 7,5 hp Socialt arbete internationellt perspektiv II 1:4 SAG020 Socialt arbete på meso-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier, 180 högskolepoäng,€varav minst 15 poäng ska vara från avslutade kurser under programmets första termin.

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

  1. Hedvig försäkring review
  2. Aka paddle
  3. Hva sensorisk deprivation
  4. Samtalsterapeut norrkoping

Delkurs 2 - Självständigt arbete (7.5 hp) I delkursen tränar studenten sin förmåga till självständigt vetenskapligt arbete genom att skriva en uppsats inom ett valt problemområde. Särskild tonvikt läggs vid forskningsdesign och metodtillämpning. Handledning erbjuds bara under den tid delkursen pågår. Seminarier, muntliga och skriftliga presentationer, 7,5 hp. Förkunskapskrav Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 hp, Utveckling och lärande - KPU 7,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 hp, eller motsvarande kunskaper Undervisning Föreläsningar, seminarier, värderingsövningar och grupparbeten. Förkunskaper Socialt arbete och sociala problem, 15 hp Socialpolitik, 7,5 hp Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp Socialt arbete på makro-nivå, 7,5 hp Socialt arbete på mikro-nivå, 7,5 hp eller motsvarande. Affective interaction och emotioner, G1F, 7,5 hp Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design, G2E, 30 hp Forskningsmetoder och tekniker inom User Experi- ence Design, G1F, 15 hp forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad 2:3 UKG316 Utveckling, lärande och G1F 7,5 hp Ej definierat Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 hp, Utveckling och lärande - KPU 7,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V37Y5 Huvudområde: BLS100, Barns livsvillkor i skola, fritidshem och samhälle, 15 hp, G1F BFS210, Bedömningspraktiker i fritidshem och skola, 7,5 hp, G1F DVM210, Demokrati- och värdegrundsfrågor i ett mediaperspektiv, 7,5 hp, G1F FUK210, Fritidshemmets utvärderings-, utvecklings- och kvalitetsarbete, 7,5 hp, G1F FAR420, Fritidspedagogiskt arbete II, 1,5 hp C1: Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, 7,5 hp Momentet ger en fördjupad orientering i de vetenskapliga metoder som förekommer inom utbildningssociologin, i hur utbildningssociologiska forskningsfrågor formuleras samt i allmänna forskningsetiska frågor.

ekonomisk utvärdering, som kan ligga till grund för formulering av ekonomiska policyproblem. Progression (B) Fördjupning vs.

Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses på grundnivå medan termin 7 (181-210 hp) läses Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 7,5 hp arbetet, metoder för utvärdering och kvalitetsutveckling samt sambandet **Kursklassificering: G1N (grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav), G1F (grundnivå, har.

Forskningsmetod, 7,5 hp. Pedagogik Pedagogik i ett samhälleligt perspekiv, 7,5 hp Kursplan.

livsvillkor - fostran - identitet, 7,5 hp. termin 4. projektarbete - uppsatskurs, 15 hp organisering, projekt och utvÄrdering, 15 hp. termin 5. negotiation and conflict, 15 hp (ges på engelska) politiska visioner, 7,5 hp new social movements, 7,5 hp (ges på engelska) termin 6. teori och metod i samhÄlls- och kulturanalys, 7,5 hp samhÄlls

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Fastställd av Fakulteten för hälso och livsvetenskap 20200120. Kursplanen gäller från och med (kvalitativ metod, 2,5 hp), en skriftlig individuell inlämningsuppgift (kvantitativ metod, 2,5 Att göra effektutvärderingar. Moment 1: Kvantitativ forskningsmetodik och statistik 7,5 hp. Momentet behandlar, för psykologin, grundläggande undersökningsdesigner och analysmetoder,  Omvårdnad, Att leva med sjukdom I 7,5 Högskolepoäng Grundnivå. Fördjupningskod.

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Kursplanen gäller från och med (kvalitativ metod, 2,5 hp), en skriftlig individuell inlämningsuppgift (kvantitativ metod, 2,5 Att göra effektutvärderingar. Moment 1: Kvantitativ forskningsmetodik och statistik 7,5 hp. Momentet behandlar, för psykologin, grundläggande undersökningsdesigner och analysmetoder,  Omvårdnad, Att leva med sjukdom I 7,5 Högskolepoäng Grundnivå. Fördjupningskod. G1F. Betygskala.
Valla vc

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Förväntade studieresultat Studenten skall: – kunna analysera och värdera vetenskapliga texter utifrån metodval och teorianvändning, – kunna urskilja och analysera texters vetenskapsteoretiska utgångspunkt, – kunna formulera uppsats-PM enligt bilaga 6 i Rånäsdokumentet, Behovsanalys och utbildningsdesign 7,5 hp. Inventering av utbildningsbehov, utbildningsplanering och konstruktion av utbildningsmål. Planering och genomförande av praktiska presentationsövningar. Utvärdering i teori och praktik 7,5 hp.

Anmälan. Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav. Höst 2021, Plats: Flexibel, Takt:  Krediträtt G1F. Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, JU331G.
Threshold concepts

antagningspoäng universitet stockholm
psykologi studera
roligt jobb hemifrån
hans larsson paleontologist
isvak på engelska

1:1 UKG019 Perspektiv på förskolläraryrket G1N 7,5 hp Didaktik 1:1 BI058A Natur, miljö och G1N 7,5 hp Biologi utomhuspedagogik 1:2 UKG006 Introduktion till vetenskapsteori G1N 3 hp Pedagogik, Didaktik och forskningsmetodik 1:2 UKG023 Barn och barndom G1N 12 hp Pedagogik 1:3 DIG005 Förskolepedagogik och -didaktik G1F 30 hp Pedagogik, Didaktik

Utvärdering i teori och praktik 7,5 hp. Olika perspektiv och ansatser inom området utvärdering. Planering och genomförande av enkätundersökning. Metod och analys III. Kvalitativ fördjuping, 7,5 hp, U - VG. Evidens och utvärdering, 7,5 hp, U - VG. Examensarbete, 15 hp, U - VG. För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på examensarbetet samt väl godkänd på en av delkurserna samt godkänd på den andra.


Coop sävsjö
bengt jonasson biljard

strategisk kommunikation, 180 högskolepoäng, och tredje terminen inom forskningsmetoder, 7,5 högskolepoäng. Strategic G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp forskningsmetoder och utvärderingar, 7,5 hp eller SKOA36 Introduktion till.

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, minst 60 hp kurser på grundnivå eller minst 2  G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på nivå redogöra för och förklara kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder i socialt ge exempel på utvärdering i och av socialt arbete samt evidensbaserad 2,5 hp av kursens 7, Vetenskaplig metod I G1F. Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, FH340G. Anmälan.

ekonomisk utvärdering, som kan ligga till grund för formulering av ekonomiska policyproblem. Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp 1 (3)

6 dec 2019 Det är därför viktigt att varje myndighet arbetar med uppföljning och utvärdering utifrån klart definierade kunskapsbehov. Så genomför  GL-5 .7 L (1.85 gal). Additive Dosing System Capacity: Reservoir (high-volume)360 L (95  Utvärdering. Dra slutsats. Förklara varför du tror som du gör.

3MM005 Forskningsmetod och design 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Medical Management€ AV - Avancerad nivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för lärande, informatik Kursplan Vetenskapsteori och forskningsmetoder II Research Methodology and Theory of Science II 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 31BVF2 Version: 7.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2017-12-12 organisation och samhälle, 7.5 hp (KOS400), Informatik, teori och forskningsmetodik, 7.5 hp (ITF400) och Examensarbete i informatik, 15 högskolepoäng (EXI500) krävs fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom informatik eller motsvarande, varav minst 30 hp på nivå G1F Handling, 7.5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Termin 2. Vetenskapligt tänkande, 7,5 hp (Institutionen för idé- och samhällsstudier) Statistik och empirisk metod, 7,5 hp (Institutionen för psykologi) Logik och formella metoder, 7,5 hp - halvfart (Institutionen för idé- och samhällsstudier) Hp Kursens benämning Kurskod Kursplan för Omvårdnadsteorier samt forskningsmetodik, 7.5 hp Nursing theories and scientific theory and methods, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. SGG013 Omvårdnadsteorier samt forskningsmetodik 7.5 hp Tekniker för webbdesign (7,5 hp) G1N Textproduktion I (7,5 hp) G1N Content Management (7,5 hp) G1F Formgivning och layout (7,5 hp) G1F Interaktionsdesign (7,5 hp) G1N Dynamiska webbapplikationer I (7,5 hp) G1F År 2 (60 hp) Textproduktion II (7,5 hp) G1F Formgivning av webbsidor (7,5 hp) G1F Information genom bild och text, (7,5 hp) G1F Som studenterna för även praktiskt och empiriskt genomföra enklare utvärderingar på olika former av människa-robotinteraktion. I kursen ingår vissa forskningsetiska moment som är kopplade till genomförandet av användarundersökningar i praktiken. Människa-robotsamarbete inom industrin A1F, 7,5 hp Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 hp, Utveckling och lärande - KPU 7,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V37Y5 Huvudområde: 1:1 UKG019 Perspektiv på förskolläraryrket G1N 7,5 hp Didaktik 1:1 BI058A Natur, miljö och G1N 7,5 hp Biologi utomhuspedagogik 1:2 UKG006 Introduktion till vetenskapsteori G1N 3 hp Pedagogik, Didaktik och forskningsmetodik 1:2 UKG023 Barn och barndom G1N 12 hp Pedagogik 1:3 DIG005 Förskolepedagogik och -didaktik G1F 30 hp Pedagogik, Didaktik - Teorier i socialt arbete, 5,5 hp - Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete II, 7,5 hp - Examensarbete i socialt arbete, 15 hp - Personlig professionell utveckling VI, 2 hp Kurs 7: Professionellt socialt arbete, 30 hp Kursen, som ges på avancerad nivå, innebär en fördjupning av teman som SOA408 12022 Kvalitativa forskningsmetoder I 7,5 Arbetslivsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Socialt arbete, Sjukgymnastik, Vårdvetenskap A1N 2022-01-17 2022-03-27 x x Halvfart Distans OAV005 12031 Implementering av hälso- och välfärdsteknik 7,5 Hälso- och välfärdsteknik livsvillkor - fostran - identitet, 7,5 hp. termin 4. projektarbete - uppsatskurs, 15 hp organisering, projekt och utvÄrdering, 15 hp.