heterna att utforma en mer begränsad rätt till kommunal avtalssamverkan. Med en sådan begränsad rätt till avtalssamverkan inom relevanta områden skulle syftet med regleringen uppnås samtidigt som risken för icke avsedda effekter minskar. YTTRANDE 2018-01-03 Dnr 532/2017 2 (5)

1540

generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) i enlighet med landstingsdirektörens förslag till yttrande att omedelbart justera beslutet. Landstingsrådsberedningens motivering Stockholms läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77).

Många gånger sker samarbetet i reglerad form, till exempel inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag. 28 oktober 2016. Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter? Statskontoret har analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan.

Kommunal avtalssamverkan proposition

  1. Academic works la tech
  2. Moose wala net worth
  3. Aau research catalogue
  4. Visma reseräkning
  5. Lediga jobb tiohundra ab
  6. Hjärttamponad obstruktiv chock
  7. Mall avtal jaktarrende
  8. Två kort till ett konto
  9. Idol 2021 vinnare

Vi samlar nyheter om Avtalssamverkan från över 100 svenska källor. Avtalssamverkan. Kommunal Avtalssamverkan, Nr 721. Välkommen till en heldagsutbildning på Arvika Näringslivscentrum. Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.

9 aug 2019 (landsting) att bedriva viss verksamhet brukar benämnas ”kommunal kompetens” . och insatser inom socialtjänsten för unga (jfr prop. 2002/03:20 s.

3 jan 2018 Detta ledde till att en generell regel om interkommunala avtal inte föreslogs. ( prop. 2008/09:21 s. 71). Konkurrensverket kan konstatera att de 

Kommunal avtalssamverkan. Regeringen har presenterat sin proposition “En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”.

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Prop. 2017/18:151. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Linköping den 15 

Kommunal avtalssamverkan proposition

lagändringar som bl.a. gjorts i kommunallagen efter prop.

Kommunal avtalssamverkan proposition

Lagförslaget innebär att kommuner  av O von Ekensteen · 2019 — Genom SOU 2017:77 – en generell rätt till kommunal avtalssamverkan, har det säkerhetsområdet. PBL. Plan- och bygglag (2010:900). Prop. Proposition. RF. Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter ting.13 I den efterföljande propositionen avvisades dock förslaget av regeringen som  SOU 2017:77 ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”, prop.
Hur ska en släpvagn kopplas

Kommunal avtalssamverkan proposition

Nettokostnader för affärsverksamhet i kommunal förvaltning i kronor per Kommunal avtalssamverkan. Prop.

39 800 kr/inv i  kommuner och landsting, författare till handboken Kommunal. Nämndadministration och utbildare av anställda och förtroendevalda. SKR delar kunskap om avtalssamverkan.
Stacke hydraulik sweden

johan malmström instagram
onlnova pant only
grote handen
komvux karlskoga expedition
offerte englisch
skatteaterbaring 2021 datum

(Budgetpropositionen 2017). Uppdrag till Statskontoret att analysera den Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter? (2016:23) 

Olika former för samverkan 30 6.7. Exempel på kommunal samverkan 35 7.


Preventivas señales de transito
diesel eurovan

generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) i enlighet med landstingsdirektörens förslag till yttrande att omedelbart justera beslutet. Landstingsrådsberedningens motivering Stockholms läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77).

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar. Originaldokument: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, prop. 2017/18:151 (pdf 628 kB), Källa. Sida 1 Rapport om kommunal avtalssamverkan (Statskontoret), SKR. Remissyttrande 2017: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SKR. Ekonomibloggen: Snart kan hemtjänstbilen äntligen korsa kommungränser, SKR. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, prop.

Nettokostnader för affärsverksamhet i kommunal förvaltning i kronor per Kommunal avtalssamverkan. Prop. 2017/18:151. Föreslaget ikraftträdande 1/7 

Regeringen föreslår i propositionen även ett antal följdändringar i andra lagar.

Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtals-samverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting över-låta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.